Киев (Украина)

ОБРАЗОВАНИЕ (827)

Ответить
519028 от 2015-08-06 актуально на 2015-08-31 телефон: показать 824
автор: Катерина ( чл )
ОБРАЗОВАНИЕ > разное по теме

40 UAH

Продам шпоры на ГОС экзамены МАУП. Специальность: "Банківська справа" ( продам , Киев Украина )

Шпоры по предметам: 1. Міжнародні розрахунки та валютні операції". 2. "Охорона праці". 3. "Платіжні системи". 4. "Фінансовий менеджмент у банку".
По данным шпорам ГОС экзамены были сданы в 2015 г. на 90 балов из 100. Возможна продажа частями.

Зміст «МРтаВО»
1. Поняття та види міжнародних розрахунків.
2. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх врахування у міжнародних розрахунках.
3. Міжбанківські кореспондентські відносини.
4. Система СВІФТ та принципи її функціонування у міжнародних розрахунках.
5. Умови відкриття, ведення та закриття валютних рахунків.
6. Регулювання міжнародних розрахункових операцій в Україні.
7. Види документів, які використовуються при міжнародних розрахунках.
8. Особливості використання в міжнародній сфері основних форм розрахунків.
9. Розрахунки з використанням пластикових карток.
10. Документарний акредитив, його види та форми у міжнародних розрахунках.
11. Документарне інкасо, його види та форми.
12. Роль кредиту при здійсненні міжнародних розрахунків, його види та зв’язок з умовами платежу.
13. Операції експортного факторингу.
14. Операції експертного форфейтингу.
15. Особливості розрахунків лізингових платежів та ефективності лізингової угоди для банку.
16. Види валютних операцій банку.
17. Валютна позиція банку та принципи її регулювання.
18. Фактори, які впливають на курси спот. Валютні операції на умовах спот.
19. Сутність та цілі форвардних контрактів. Форвардний курс, принципи його формування.
20. Види форвардних контрактів.
21. Угоди форвард/форвард, угоди за фондовими ставками.
22. Валютні свопи та практика укладання угоди своп.
23. Валютні свопи ринку капіталів.
24. Операції з валютними ф’ючерсами.
25. Розрахунок маржі у операціях із валютними ф’ючерсами.
26. Операції із опціонами на валюту
27. Поняття валютного ризику, який супроводжує валютні операції банку.
28. Класифікація валютних ризиків.
29. Загальні підходи до управління валютними ризиками банку.
30. Оцінка валютного ризику.

Зміст «ОП»
1. Міжнародні норми в галузі охорони праці.
2. Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці.
3. Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці.
4. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників».
5. Трудові норми Міжнародної організації праці (МОП).
6,7. Основні нормативно-правові акти з охорони праці в галузях народного господарства.
8. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
9. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП).
10. Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт ОHSAS 18001:2007.
11. Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану охорони праці.
12. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.
13. Інтегровні системи менеджменту в галузі охорони праці.
14. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
15. Мета та завдання розслідування нещасних випадків.
16. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків.
17. Розслідування та облік нещасних випадків , хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві.
18. Рослідування та облік аварій. Рослідування інцидентів та невідповідностей.
19. Дослідження та профілактика виробничого травматизму.
20. Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми.
21. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах.
22. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці.
23. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.
24. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження.
25. Права та обов’язки застрахованої особи від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.
26. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.
27. Здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.
28. Фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відшкодування збитків постраждалим.
29. Ранжування регіонів за ступенем потреби в інвестиційних ресурсах на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.
30. Економічний ефект від застосування заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та його розрахунок.

Зміст «Плат. сис-ми»
1. Основні елементи і принципи організації платіжних систем.
2. Учасники платіжних систем та їх функції.
3. Платіжні інструменти та їх види.
4. Центральний банк і його роль у функціонуванні платіжних систем.
5. Основні вимоги до платіжних систем.
6. Правові основи функціонування платіжних систем.
7. Класифікація платіжних систем.
8. Система «клієнт-банк».
9. Ризики в платіжних системах.
10. Методи управління ризиками платіжних систем.
11. Етапи створення системи захисту безпеки платіжних систем.
12. Основні вимоги до технологічної інфраструктури платіжних систем.
13. організаційна структура і відновлення платіжної системи.
14. особливості функціонування зарубіжних і міжнародних платіжних систем.
15. Характеристика платіжної системи України.
16. Правові основи функціонування платіжної системи України.
17. Потоки платіжної системи України.
18. Основи системи електронних платежів (СЕП).
19. Системи платежів Національного банку України.
20. Учасники СЕП та загальні принципи організації СЕП.
21. Технологія розрахунків у системі електронних платежів.
22. Захист інформації та вирішення питань безпеки у СЕП.
23. Напрямки розвитку платіжної системи України.
24. Система міжбанківських розрахунків нового покоління.
25. Напрямки розвитку систем автоматизації внутрішньобанківської діяльності.
26. Використання банківських автоматів (банкоматів).
27. Організація розрахунків. Потреби оптимізації платіжних систем.
28. Електронна комерція з використанням засобів Інтернет.
29. Система міжбанківських розрахунків.
30. Проблеми, пов’язані з запровадженням електронної комерції, шляхи їх вирішення.


Зміст «ФМуБ»
1. Суть фінансового менеджменту в банках.
2. Функції та принципи банківського фінансового менеджменту.
3. Методи управління ліквідністю банку.
4. Організація опціонної торгівлі та ціноутворення опціонів.
5. Задачі фінансового менеджменту банку.
6. Характеристика своп-контрактів.
7. Суть та основні складові системи планування в банку.
8. Управління обов’язковими резервами банку.
9. Фінансове планування банків.
10. ГЕП та його характеристика і управління ним.
11. Стратегія збалансованого управління активами і пасивами.
12. Управління прибутковістю банків.
13. Методи хеджування ризиків.
14. Механізм виконання та ціноутворення форвардних контрактів.
15. Характеристика основних видів ризиків у банківській діяльності.
16. Характеристика фінансових ф’ючерсних контактів.
17. Капіл банку та методи його оцінювання.
18. Моделі і методи структурного збалансування портфелю активів та зобов’язань.
19. Метод визначення адекватності капіталу за міжнародними стандартами.
20. Основні положення ГЕП менеджменту.
21. Методи управління капіталом банку.
22. Особливості активної та пасивної інвестиційної політики банку.
23. Організація кредитної роботи банку.
24. Управління дохідністю кредитного портфелю комерційного банку.
25. Характеристика рейтингової системи CAMEL.
26. Методи управління ризиками кредитного портфелю комерційного банку.
27. Особливості застосування методу показників ліквідності у вітчизняній банківській практиці.
28. Аналіз кредитоспроможності позичальника.
29. Які нормативи НБУ регламентують діяльність банків щодо формування капітальної бази.
30. Стратегія банку по формуванню портфелю цінних паперів (ЦП).
 
 
Сколько будет + =
отправить мне копию